REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sznurowki.sklep.pl

z dnia 17.04.2015 r.

Sklep Internetowy sznurowki.sklep.pl działający pod adresem sznurowki.sklep.pl jest serwisem prowadzonym przez:


PRO-SELECT Marcin Żurawiecki

z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Jana Pawła II 14d/6

NIP 631 256 48 56, REGON  243187579

Adres pocztowy: PRO-SELECT  ul. Jana Pawła II 14d/6, 44-100 Gliwice

Numer rachunku bankowego: Idea Bank 48 1950 0001 2006 7128 7872 0001

Adres e-mail: kontakt@sznurowki.sklep.pl

Numer telefonu: 500 504 877

 

§ 1
Słowniczek

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

 1. KONSUMENT - osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu.
 3. TOWARY - oznaczają wszelkie materialne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym sznurowki.sklep.pl
 4. ZAMÓWIENIE - oznacza oświadczenie woli konsumenta, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży. Oświadczenie to winno zawierać w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 5. KOSZYK ZAMÓWIEŃ - oznacza aplikację informatyczną dostępną na stronie przedsiębiorcy www.sznurowki.sklep.pl, która umożliwia złożenie zamówienia. Za pomocą Koszyka zamówień konsument wskazuje towary i ich ilości, przelicza całkowitą wartość zamówienia oraz koszt dostawy.
 6. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa cywilno-prawna na mocy, której sprzedawca - przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na kupującego - konsumenta własności rzeczy (towarów) i wydać mu rzecz, a kupujący - konsument zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
 7. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - oznacza każdą umowę zawartą pomiędzy sprzedającym (przedsiębiorcą) a kupującym (konsumentem) w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. TRWAŁY NOŚNIK - oznacza materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci dysk twardy, itp.) lub narzędzie (poczta elektroniczna - e-mail, wiadomość SMS/MMS, itp.) umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Trwały nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci - czyli bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą. Trwałym nośnikiem nie jest strona internetowa.
 9. TREŚĆ CYFROWA - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 10. USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - oznacza wykonanie usługi świadczonej przez usługodawcę na odległość (bez jednoczesnej obecności storn), poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (konsumenta), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne.
 11. USŁUGODAWCA - oznacza przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem, tj.

 

PRO-SELECT z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Jana Pawła II 14d/6

NIP 631 256 48 56, REGON  243187579

 

 1. USŁUGOBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez usługodawcę drogą elektroniczną.
 2. BON PREZENTOWY sznurowki.sklep.pl - oznacza elektroniczny bon towarowy o unikatowym kodzie aktywacyjnym wydany przez sklep internetowy sznurowki.sklep.pl na okaziciela, uprawniający każdorazowego posiadacza bonu do jego realizacji w sklepie wydawcy.
 3. GWARANCJA - oznacza dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego (konsumenta), w przypadku gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności za wadliwy towar.
 4. RĘKOJMIA - oznacza tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.
 5. KODEKS CYWILNY - oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

§ 2
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez PRO-SELECT Marcin Żurawiecki z siedzibą w Gliwicach sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców ze sklepu internetowego sznurowki.sklep.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Treść niniejszego paragrafu regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Sklep internetowy sznurowki.sklep.pl zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.sznurowki.sklep.pl i świadczy drogą elektroniczną - zgodnie z niniejszym regulaminem - następujące usługi:
 • umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie sklepu internetowego sznurowki.sklep.pl za pomocą koszyka zamówień,
 • umożliwia dokonywanie rezerwacji towarów celem przekazania ich bezpośrednio do lokalu przedsiębiorstwa (sklep stacjonarny sznurowki.sklep.pl), za pomocą koszyka zamówień,
 • umożliwia zamieszczanie opinii o towarach znajdujących się w bazie sklepu internetowego sznurowki.sklep.pl na zasadach określonych w § 11 Regulaminu,
 • umożliwia subskrypcję newslettera zawierającego informacje handlowe,
 1. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:
 • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, bądź
 • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
 • rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa
 1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego sznurowki.sklep.pl przez Klienta w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego sznurowki.sklep.pl
 2. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika zawarto w Polityce Cookies dostępnej pod adresem http://sznurowki.sklep.pl/content/3-regulamin
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/ wysyłkowego/ opinii/ newsletter) znajdującego się na stronie sklepu.
 4. Umowa każdorazowo zastaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień określonych w § 2 ust. 9 regulaminu.
 5. Usługobiorca, który zarejestrował swoje konto na stronie usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta klienta. Usługobiorca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie usługi "newsletter" poprzez podanie Usługodawcy adresu e-mail którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.

 

§ 3
Warunki sprzedaży

 1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki typu VAT, cła.
 2. Ceny towarów znajdujące się na stronie sklepu internetowego nie zawierają kosztów wysyłki.
 3. W przypadku, gdy towary występują w różnych wariantach (tj. rozmiar, pojemność, długość, sposób wykończenia itp.) to ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W takim przypadku, ceny konkretnych opcji są ściśle i precyzyjnie wyszczególnione. Ceny te są widoczne w momencie dodawania towaru do koszyka zamówień.
 4. W koszyku zamówień konsument dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.
 5. Sklep internetowy sznurowki.sklep.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych przez usługodawcę, jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.
 6. Aby umowa sprzedaży mogła zostać w sposób prawidłowy zawarta, należy:
 • złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień
 • potwierdzić, że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności.
 1. W celu potwierdzenia zamówienia wymagane jest aktywowanie przycisku lub podobnej funkcji (link aktywacyjny), zawartego w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail kupującego, gdzie sklep internetowy sznurowki.sklep.pl przekazuje konsumentowi w jasny i wyraźny sposób, informacje dotyczące złożonego zamówienia, a w szczególności:
 • głównych cech towarów w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego ich rodzaju
 • łącznej ceny wraz z podatkami, wszelkimi dodatkowymi opłatami za transport, dostawę lub usługi pocztowe
 • podanych w formularzu wysyłkowym: danych adresowych i kontaktowych mających umożliwić poprawną dostawę zamówionych towarów

W przypadku niespełnienia postanowień § 3 pkt 7 regulaminu konsument nie jest związany umową lub zamówieniem. Zamówienia, które nie zostały potwierdzone w ciągu trzech dni od daty złożenia nie są realizowane.

 1. Klient może zarejestrować Konto Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego, tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie.
 2. W celu utworzenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://www.sznurowki.sklep.pl.pl/rejestracja. W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie przycisku lub podobnej funkcji (link aktywacyjny), zawartego w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail użytkownika. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.
 3. PRO-SELECT Marcin Żurawiecki. dostarcza konsumentowi w momencie wydania towarów dokument sprzedaży lub - na żądanie nabywcy- fakturę. Możliwym jest także późniejsze wystawienie faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż, nawet gdy została już ona potwierdzona dowodem sprzedaży, jednakże warunkiem koniecznym jest zwrot przez nabywcę oryginału dowodu sprzedaży.
 4. W chwili dostawy Sklep internetowy sznurowki.sklep.pl dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na konsumenta, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 30 od dnia zawarcia umowy. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez Konsumenta jako adres do doręczeń zamówionego towaru.
 5. Przewidywany czas nadania przesyłki zawierającej zamawiane towary to:
 • 1 do 3 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za potwierdzone zamówienie, gdy jako formę płatności konsument wskazał przedpłatę na konto bankowe.


Przewidywany czas dostarczenia to 1 do 3 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy. Całkowity i maksymalny termin dostawy towarów nie powinien przekroczyć 6 dni od dnia zawarcia umowy, a w żadnym razie nie może przekroczyć terminu przewidzianego w ust. 11.

 1. Ust. 11 i 12 nie mają zastosowania do umów sprzedaży, w przypadku gdy okres dostawy ma kluczowe znaczenie z uwagi na wszelkie okoliczności związane z zawarciem umowy lub w przypadku gdy konsument informuje sprzedawcę przed zawarciem umowy, że dostawa przed określonym terminem lub w określonym terminie ma kluczowe znaczenie. Dyspozycja klienta odnośnie wymaganego terminu dostawy może zostać wydana w momencie składania zamówienia on-line, poprzez pole "Komentarz" w koszyku zamówień. Sklep internetowy sznurowki.sklep.pl jest uprawniony do odmowy wykonania umowy, jeżeli dostawa we wskazanym przez konsumenta terminie nie jest możliwa lub nie zezwalają na to stany magazynowe. W takich przypadkach, jeżeli Sklep internetowy sznurowki.sklep.pl odmówił dostawy towarów lub nie dostarczył towarów w terminie uzgodnionym z konsumentem lub zgodnie z ust. 11, konsument jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 2. Po rozwiązaniu umowy Sklep internetowy sznurowki.sklep.pl bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy, dokonuje zwrotu każdej kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami umowy.

 

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez PRO-SELECT Marcin Żurawiecki

 

I. Definicje

1. Administrator - oznacza

 

PRO-SELECT

z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Jana Pawła II 14d/6

 

NIP 631 256 48 56, REGON  243187579

 

7, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Własne- oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie http://sznurowki.sklep.pl/
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
7. Użytkownik - oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Przechowywana za pomocą Cookies informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu
i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej

b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

 

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.vimeo.com ; www.youtube.com

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: Google AdSense

d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook.com , Pinterest.com

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Przykładowe sposoby konfiguracji plików „cookies” w najpopularniejszych przegladarkach:
Firefox >>   http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek
Interent Explorer >> http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Chrome >>   http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari >>  http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

 


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Realizuj zamówienie